• Smärtlindra väl
  • Förhindra obstipation
  • Undersök kvinnan innan hemgång, om möjligt i gynläge
  • Informera muntligt och skriftligt (patientinformationen)
  • Säkerställ att kvinnan vet vart hon kan vända sig om frågor uppkommer
  • Efter större bristning, erbjud uppföljningssamtal 
  • Vid efterkontroll, fråga efter smärta, miktion, avföring, samliv och gör gynundersökning
  • Om kvinnan upplever bristande funktion i underlivet ska varje klinik ha rutiner för var kvinnan ska erbjudas fortsatt utredning