Bristningsregistret är tillgängligt att använda sedan 2014. Det kan användas för att följa upp alla förlossningsbristningar och klipp.

Dess syfte är att systematiskt följa upp hur det går för kvinnor efter förlossningsbristning och hitta fall som behöver vårdinsatser, följa klinikernas resultat, återkoppla till suturerande barnmorska eller läkare och möjliggöra forskning. Data inhämtas från patienten om hur det var före graviditeten, med kontinens, buksmärtor och underlivsfunktion, efter 8 veckor avseende komplikationer och inkontinens samt om all funktion efter ett år. Det första enkäten fylls vanligen i på BB och resterande uppföljning sker via web- eller pappersenkäter kopplat till 1177. Variabler kring förlossning och suturering av bristning hämtas från obstetrisk journal.

De flesta svenska förlossningskliniker är med i registret.

Om man dokumenterar sin suturering direkt i Bristningsregistret kan man generera diagnoser och en journaltext.