Bristningsregistrets enkäter är svårare att komplikations-bedöma svårare än enkäter efter elektiv kirurgi. Själva bristningen är ju i sig en komplikation till förlossningen. Det är svårt för patienterna att veta vad som bör klassificeras som en komplikation. Vi tänker här att en bristning som hittats, sytts och informerats om optimalt bör vara -och upplevas- som okomplicerad i efterförloppet.

En komplikation som av patienten kan uppfattas som allvarlig kan av läkare eller barnmorska uppfattas som del av ett normalförlopp. Noggrann patientinformation kan minska diskrepansen, och den patientinformation som finns i programmet innehåller ett stycke om detta: En lindrig komplikation innebär att man behövt receptbelagd medicin eller extra kontroll. En allvarlig komplikation innebär betydande påverkan på livskvalitet och/eller behov av kirurgisk behandling.

I Gynopregistret har man, efter ett nationellt konsensusförfarande, definierat komplikationer efter elektiv kirurgi som lindriga eller allvarliga. Hur man ska bedöma finns beskrivet inne i Gynopregister-programmet och man får hjälp med definitionen när man bedömer enkäterna i datorn. En sammanställning av definitioner som är anpassade för Bristningsregistret finns i tabellen nedan. Det är bra om alla vårdgivare använder den som grund för bedömnigarna.

 

Clavien-Dindo

Clavien-Dindo är ett instrument för att klassificera postoperativa komplikationer.  Det kan sammanfattas som att allt patienten uppfattar som avvikande från normalförloppet betecknas som en komplikation. Där räknas förloppet 30 dagar efter operation.

Clavien-Dindo används inom kirurgisk resultatuppföljning och forskning och har visat sig vara väl reproducerbart [Slaman et al 2015]. Det är användbart för både somatiska och psykologiska komplikationer om man utgår från behov av medicinering för psykologiska komplikationer. Clavien-Dindo är sedan 2016 infört i Gynopregistret/Bristningregistret som komplement till komplikationsbedömningarna för att underlätta publikation av registerforskning.

Det är inte helt i linje med våra tankar om lindrig respektive allvarlig komplikation. Därför har vi "översatt" komplikationerna och deras handläggning för att kunna klassificeras enligt Clavien Dindo.

 

 

Definition Bristningsregistret/ Gynopregistret

Exempel för Bristningsregistret

Definition Clavien-Dindo

Lindrig komplikation

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd sjukskrivning <1 månad.

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört negativa konsekvenser för patienten, men inte uppfyller definitionen för allvarlig komplikation.

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd vårdtid med högst en vecka.

Dysfunktion av organ men ej så uttalad att den klassificeras som allvarlig.

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd sjukskrivningstid <1 månad.

Ej antibiotikabehandlad infektion

Besvärande smärta i avtagande

Mild urininkontinens, mer sällan än en gång per vecka

Gasinkontinens 

Viss psykisk påverkan

Sutursmärta/ irritation, suturtagning men inte revisionsoperation

Grad I

Varje avvikelse från det normala postoperativa förloppet utan behov av vare sig farmakologisk behandling (utöver nedan) eller kirurgisk, endoskopisk och radiologisk intervention.

Tillåtna behandlingar är antiemetika, antipyretica, diuretika, elektrolyter och fysioterapi. Innefattar även sårinfektioner som behandlas ”bedside”

 Också lindrig komplikation, se ovan

Blödningar postoperativt som varit besvärande men högst krävt järnterapi.

Antibiotikakrävande infektion som ej krävt sjukhusvård

 Antibiotikabehandlad infektion

Grad II

Behöver annan farmakologisk behandling utöver den för grad 1 och/eller blodtransfusion och total parenteral nutrition

Allvarlig komplikation

Blödning/hematom eller sårruptur som krävt kirurgisk intervention.

Skada, handikapp och död som effekt av den genomgångna operationen samt återinläggning på sjukhus överstigande en övernattning, reoperation och påverkan på sjukskrivningstiden >1 månad.

Oförutsedd skada av vitala organ (tarm, urinvägar, nerver och kärl) som uppstått vid eller som effekt av den genomgångna sutureringen och som krävt reoperation.

Dysfunktion av vitala organ som följd av sutureringen som krävt sjukhusvård.

Infektion, som krävt inneliggande sjukhusvård.

Oförutsedd skada av vitala organ som uppstått vid eller som effekt av den genomgångna sutureringen och som medfört återinläggning överstigande en övernattning eller förlängning av sjukskrivning >1 månad.

Dysfunktion av vitala organ.

Varaktiga men, fysiskt handikapp eller död.

Djup ventrombos/lungembolus 

Oförutsedd händelse betingad av sutureringen som medfört förlängd sjukskrivningstid >1 månad.

Dysfunktion av organ med påtaglig och daglig påverkan av livskvaliteten.

Sårruptur

All inkontinens för avföring

Urininkontinens en gång per vecka eller oftare

Behov av reoperation, t.ex. sfinkterrekonstruktion eller muskelfästes-rekonstruktion

Svår ej avtagande smärta 

Dysfunktion som medfört eller förväntas medföra reoperation

Uttalad psykisk påverkan

 

Grad III, se undergrupper nedan 

Behöver kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervention.

Allvarlig komplikation

Suturrevison, i  spinal/ PDB/lokalbedövning

Grad III-a

Intervention utan generell anestesi

Allvarlig komplikation

Allt som krävt reoperation i narkos

t ex resuturering på operation, stomi

Grad III-b

Intervention under generell anestesi

Allvarlig komplikation

Intensivvårdskrävande tillstånd

Grad IV

Livshotande komplikation inkluderande CNS-komplikation som kräver intensivvård

Allvarlig komplikation

 

Grad IV-a

Singelorgansvikt inkluderande dialys

Död

 

Grad V

Död

 

Referenser

Slaman AE, Lagarde SM, Gisbertz SS, et al. A Quantified Scoring System for Postoperative Complication Severity Compared to the Clavien-Dindo Classification. Dig Surg. 2015;32(5):361-6.

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: