En komplikation som av patienten kan uppfattas som allvarlig kan av läkare uppfattas som del av ett normalförlopp. Noggrann patientinformation kan minska diskrepansen, och den patientinformation som finns i programmet innehåller ett stycke om detta: En lindrig komplikation innebär att man behövt receptbelagd medicin eller extra kontroll. En allvarlig komplikation innebär betydande påverkan på livskvalitet och/eller behov av kirurgisk behandling.

I Gynopregistret finns, efter nationellt konsensusförfarande, definierat komplikationer som lindriga eller allvarliga. Hur man ska bedöma finns beskrivet inne i Gynopregister-programmet och man får hjälp med definitionen när man bedömer enkäterna i datorn. En sammanställning av definitioner finns i tabellen nedan.

 

Clavien-Dindo

Det finns ett ytterligare instrument för bedömning av postoperativa komplikationer, nämligen Clavien-Dindo. Enligt Clavien-Dindo generellt definieras allt som patienten uppfattar som avvikande från normalförloppet som en lindrig komplikation och allt som kräver kirurgisk intervention som en allvarlig komplikation. I Gynop/Bristningsregistret betraktas däremot allvarlig oväntad funktionspåverkan, även om det inte opereras, som allvarlig komplikation.

Clavien-Dindo används inom kirurgisk resultatuppföljning och forskning och har visat sig vara väl reproducerbart [1]. Det är användbart för både somatiska och psykologiska komplikationer om man utgår från behov av medicinering för psykologiska komplikationer. Clavien-Dindo är sedan 2016 infört i Gynopregistret/Bristningregistret som komplement till komplikationsbedömningarna för att underlätta publikation av registerforskning.

 

Definition Bristningsregistret/ Gynopregistret

Exempel för Bristningsregistret

Definition Clavien-Dindo

Lindrig komplikation

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd sjukskrivning <1 månad.

Blödningar postoperativt som varit besvärande men högst krävt järnterapi.

Antibiotikakrävande infektion som ej krävt sjukhusvård

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört negativa konsekvenser för patienten, men inte uppfyller definitionen för allvarlig komplikation.

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd vårdtid med högst en vecka.

Dysfunktion av organ men ej så uttalad att den klassificeras som allvarlig.

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd sjukskrivningstid >1 månad.

Ej antibiotikabehandlad infektion

Besvärande smärta i avtagande

Urininkontinens mer sällan än en gång per vecka

Gasinkontinens mer sällan än en gång per vecka

Viss psykisk påverkan

Grad I

Varje avvikelse från det normala postoperativa förloppet utan behov av vare sig farmakologisk behandling (utöver nedan) eller kirurgisk, endoskopisk och radiologisk intervention.

Tillåtna behandlingar är antiemetika, antipyretica, diuretika, elektrolyter och fysioterapi. Innefattar även sårinfektioner som behandlas ”bedside”

Lindrig komplikation, se ovan

 

Grad II

Behöver annan farmakologisk behandling utöver den för grad 1 och/eller blodtransfusion och total parenteral nutrition

Allvarlig komplikation

Blödning/hematom som krävt kirurgisk intervention.

Skada, handikapp och död som effekt av den genomgångna operationen samt återinläggning på sjukhus överstigande en övernattning, reoperation och påverkan på sjukskrivningstiden >1 månad.

Oförutsedd skada av vitala organ (tarm, urinvägar, nerver och kärl) som uppstått vid eller som effekt av den genomgångna operationen och som krävt reoperation.

Dysfunktion av vitala organ som följd av operationen som krävt sjukhusvård.

Infektion, som krävt inneliggande sjukhusvård.

Oförutsedd skada av vitala organ som uppstått vid eller som effekt av den genomgångna operationen och som medfört återinläggning överstigande en övernattning eller förlängning av sjukskrivning >1 månad.

Dysfunktion av vitala organ.

Varaktiga men, fysiskt handikapp eller död.

Djup ventrombos/emboli är alltid att betrakta som allvarlig

Oförutsedd händelse betingad av operationen som medfört förlängd sjukskrivningstid >1 månad.

Dysfunktion av organ med påtaglig och daglig påverkan av livskvaliteten.

All inkontinens för avföring

Urininkontinens en gång per vecka eller oftare

Gasinkontinens en gång per vecka eller oftare

Behov av reoperation, t.ex. sfinkterrekonstruktion eller muskelfästes-rekonstruktion

Smärta eller dysfunktion som medfört eller förväntas medföra reoperation

Uttalad psykisk påverkan

 

Grad III

Behöver kirurgisk, endoskopisk eller radiologisk intervention.

Allvarlig komplikation

Suturrevison, incision

Grad III-a

Intervention utan generell anestesi

Allvarlig komplikation

Resuturering, stomi

Grad III-b

Intervention under generell anestesi

Allvarlig komplikation

Intensivvårdskrävande tillstånd

Grad IV

Livshotande komplikation inkluderande CNS-komplikation som kräver intensivvård

Allvarlig komplikation

 

Grad IV-a

Singelorgansvikt inkluderande dialys

Död

 

Grad V

Död

 

Referenser

  1. Slaman AE, Lagarde SM, Gisbertz SS, van Berge Henegouwen MI.
    A Quantified Scoring System for Postoperative Complication Severity Compared to the Clavien-Dindo Classification. Dig Surg. 2015;32(5):361-6.

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: