Bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning är vanligt förekommande, särskilt hos förstföderskor. Officiell statistik över andelen kvinnor som får bristningar i slemhinna och/eller perineum (grad 1 eller 2) saknas i Sverige.

Prevalensen av grad 2 bristningar varierar i olika studier. Det kan bero på olika förekomst men också beroende på olika klassificering. Utifrån Sultans klassificering som antagits bland annat av RCOG [Fernando et al 2015] men även internationellt innefattar en andra gradens bristning endast muskler i perinealkroppen (ej externa sfinktern). Det innebär att vaginala bristningar i studier ofta redovisas för sig eller ingår i grad 1 bristningar [Samuelsson et al 2002, McCandlish et al 1998]. Andra studier rapporterar bristningar där alla skador i vagina och perineum inklusive sfinkterskador ingår [Aabakke et al 2016]. En svensk studie där man klassificerat djupare vaginalbristningar som andra gradens bristningar visade på en förekomst på 78 % [Edqvist et al 2016]. Allt som allt innebär detta att rapporterad förekomst av andra gradens bristningar kan variera mellan 37 % och 78 %. I avsnittet om klassificering har en förfining av begreppet grad 2-bristning utarbetats vilket kan vara av värde för vården framöver.

 

 

Referenser

Fernando RJ, Sultan AH, Freeman RM et al. The Management of Third- and Fourth-Degree Perineal Tears

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg29/2015

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-29.pdf.

Samuelsson E, Ladfors L, Lindblom BG et al. A prospective observational study on tears during vaginal delivery: occurrences and risk factors. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2002;81(1):44-9.

McCandlish R, Bowler U, van Asten H et al. A randomised controlled trial of care of the perineum during second stage of normal labour. British journal of obstetrics and gynaecology. 1998;105(12):1262-72.

Aabakke AJ, Willer H, Krebs L. The effect of maneuvers for shoulder delivery on perineal trauma: a randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2016;95(9):1070-7.

Edqvist M, Hildingsson I, Mollberg M et al. Midwives' Management during the Second Stage of Labor in Relation to Second-Degree Tears-An Experimental Study. Birth (Berkeley, Calif). 2016.