Många kvinnor uppger i Bristningsregistrets enkäter komplikationer efter bristning. Smärta och funktionsstörning förekommer även efter ”normal” vaginal förlossning och sectio. Vad som är normalförlopp respektive komplikation är inte tydligt definierat, vare sig för patient eller vårdpersonal.

Vår kunskap om naturalförloppet efter förlossning med eller utan bristning är begränsad. Allteftersom registreringen i Bristningsregistret ökar kommer vi att få reda på i vilken omfattning även kvinnor efter klipp och bristning grad 2 upplever komplikationer. Smärtor och/eller avföringsbesvär anges ofta som komplikation även om de avtar och försvinner efter en tid.

Bäckenbottenutbildnings patientinformation följer med Bristningsregister-enkäten. Den är utförlig om besvären efter förlossning och där framgår även om vad som ska som ska definieras som komplikation. Patientinformationen bör även läsas av personal på förlossning, BB och mödravård.

Vid 8 veckor har många kvinnor efter grad 2 - 4 och klipp fortfarande ont. Om patienten har besvär och uppger komplikationer bör hon ringas upp. Många patienter har angivit en känsla av otrygghet och brist på uppföljning i sina enkätsvar och ett telefonsamtal kan göra stor skillnad.

Varje klinik behöver därför skapa egna rutiner på kliniken för hur patienterna ska kontaktas. Lämpligen ringer en barnmorska, läkare eller uroterapeut, upp patienten och kan då avgöra om kvinnan behöver ett besök eller om hon kan avvakta ytterligare läkning. Här är det bra att vara konkret och ge ett tidsförlopp, t.ex. “är du inte mycket bättre inom 2 veckor ska du kontakta x-mottagningen på tel nr y.”

Om patienten anger allvarlig komplikation som inte redan är känd, ska patienten kontaktas inom några dagar. Det är här man kan hitta ofullständigt läkta analsfinkterskador som patienten behöver hjälp att behandla. Även psykiskt påfrestande förlopp för patienten kan framkomma och psykosocialt stöd kan då också behöva erbjudas. Vanligen är dock ett klarläggande samtal tillräckligt.

För att de uppföljande telefonsamtalen ska fungera behöver det även finnas en plan för var patienter som behöver undersökas ska bokas in. Vissa kliniker har en mottagning på BB för detta, på andra håll sköts det via gynmottagning eller mödravårdcentral.