De studier som gjorts om riskfaktorer för att få en bristning i samband med barnafödande baserar sig till största delen på risk för sfinkterskador. Riskfaktorerna för bristningar grad II har i stort sett visat sig vara desamma. Även när det gäller levatorbristningar förefaller riskfaktorerna vara desamma som för sfinkterskada såsom t.ex. instrumentell förlossning, yttre press och stora barn men där även ett snabbt utdrivningsskede och lågt BMI kan medföra en ökad risk.

De största riskfaktorerna för bristning är att förlossningen avslutas instrumentellt och att vara förstföderska samt hög födelsevikt hos barnet. Riskfaktorer kan klassificeras i risk relaterat till kvinnan, till barnet och till obstetriska faktorer. Kvinnor utan kända riskfaktorer drabbas också av sfinkterskador. Det är möjligt att andra faktorer påverkar som exempelvis kvinnans vävnader och ärftliga faktorer.

En omföderska med en tidigare välsydd större bristning kan teoretiskt ha samma risk för bristning som en förstföderska, men studier saknas ännu.

Beakta särskilt om kvinnan har flera riskfaktorer som kan samverka. 

Riskfaktorer relaterade till kvinnan

 • Förstföderska
 • Könsstympad kvinna
 • Tidigare kejsarsnitt, första vaginala förlossningen
 • Tidigare sfinkterskada
 • Bristande kommunikation  
 • Kort perineum
 • Vestibulit/samlagssmärta

Riskfaktorer relaterade till barnet

 • Hög födelsevikt >4 000 g
 • Avvikande bjudning: vidöppen hjässbjudning
 • Stort huvudomfång

Riskfaktorer relaterade till förlossningen

 • Förlossning som avslutas med tång
 • Förlossning som avslutas med sugklocka
 • Värlstimulerande dropp
 • Utdrivningsskede >60 minuter
 • Yttre press, Kristellers manöver

Värkstimulering

Värkstimulerande dropp är vanligt förekommande framförallt hos förstföderskor och har visat sig vara en riskfaktor för sfinkterskador. Under utdrivningsskedet kan det vara svårt att utvärdera effekten av en höjning av droppet. Vid god progress under krystskedet kan man med fördel prova att antingen stänga av droppet helt eller halvera dosen för att undvika alltför snabbt framfödande. Det är viktigt att tänka på att kombinationseffekter kan uppstå vid t.ex. samtidigt byte av förlossningsställning och höjning av värkstimulerande dropp. Generellt ska man vara försiktig med att göra flera åtgärder som påskyndar förloppet samtidigt.