Förberedelse under graviditeten

För kvinnan kan mental förberedelse och att ha kunskap om vad som händer fysiologiskt och hur det kommer att kännas vara en fördel. Att veta att vagina och perineum har en enorm elasticitet och möjlighet att töja sig kan minska rädslan för att brista. Kvinnor behöver också information om att det är vanligt att brista, speciellt vid första förlossningen.

Som kvinna kan man förbereda sig under graviditeten. Många kvinnor upplever att massage av perineum med oparfymerad olja hjälper dem att förbereda sig inför förlossningen och lära känna sin kropp. En metaanalys visar att massage av perineum med olja under den sista graviditetsmånaden minskar risken för klipp under framfödandet (Beckman et al, 2014).

Upplevelser av utdrivningsskedet

Utdrivningsskedet har beskrivits av kvinnor som ett mycket intensivt och kraftfullt skede av förlossningen där upplevelser av rädsla, fascination och utmattning kan samexistera vilket kräver starkt fokus att hantera (Häggsgård et al, 2022). Utdrivningsskedet och framförallt risken att brista är något som många kvinnor oroar sig för. Det är vanligt att kvinnan upplever en stark känsla från tryck mot ändtarmen som tilltar allt eftersom barnet tränger längre ner i förlossningskanalen. När barnet börjar skymta i vulva övergår trycket mot ändtarmen till en brännande och skärande smärta som kan upplevas mycket skrämmande. Det är lätt att som kvinna tro att en bristning redan skett, eller att en stor bristning ska uppstå. Smärtan kan istället ses som en signal att det finns risk för att skada kan uppstå om kvinnan inte tar det försiktigt.

Även om flertalet kvinnor upplever en brännande och skärande smärta så uppstår en viss naturlig bedövning då vävnaderna successivt utsätts för tryck. En del kvinnor upplever inte detta som någon smärtlindring, utan endast som en tillfällig lättnad då barnet glider tillbaka i vulva i värkpaus.

Stöd och information

Kvinnor behöver kontinuerligt stöd och närvaro under utdrivningsskedet. De upplever ofta att det är svårt att uppfatta och ta in information som ges varför det är viktigt att vara tydlig och bekräfta kvinnan (Häggsgård et al, 2022) När metoder används för att förebygga bristningar eller påskynda förloppet under utdrivningsskedet är de av största vikt med tydlig information om syftet med dessa. Att inhämta samtycke till metoder och interventioner som används under utdrivningsskedet har visat sig påverka upplevelsen positivt och skapar trygghet.  

Krystsamtal

Det är viktigt att den födande kvinnan fått information om vikten av ett långsamt framfödande i förlossningens slutskede. Förberedelse innebär att kvinnan är införstådd med varför detta är viktigt, får information om hur krystskedet vanligtvis går till, vad barnmorskan gör för att förebygga bristningar samt hur viktigt samarbetet mellan barnmorskan och kvinnan är.

Bristande kommunikation på grund av att kvinnan inte talar svenska kan ses som en riskfaktor (Samuelsson et al, 2002). Tolk eller kulturdoula rekommenderas för att underlätta kommunikation mellan kvinnan och personal.

Information som behöver ges

  • Smärtans budskap: ta det försiktigt. Det kommer att skära och bränna men smärtan avtar i värkpaus.
  • Sidoläge eller fyrfota är förlossningsställningar som kan vara avlastande.
  • Det är viktigt att andas genom de sista värkarna när barnets huvud skär igenom.
  • Smärtlindring finns tillgänglig under utdrivningsskedet, såsom varma handdukar eller pudendusblockad.

Krystsamtal ska journalföras. 

 

Referenser

Beckmann, M. M., & Stock, O. M. (2014). Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma-Cochrane Database of Systematic Reviews-ISBN: 1465-1858.

Häggsgård, C., Nilsson, C., Teleman, P., Rubertsson, C., & Edqvist, M. (2022). Women’s experiences of the second stage of labour. Women and Birth, 35(5), e464-e470.

Samuelsson E, Ladfors L, Lindblom BG, Hagberg H. A prospective observational study on tears during vaginal delivery: occurrences and risk factors. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2002;81(1):44-9.