Huruvida synliga skador, som patienten inte anger några symtom av, ska påtalas för henne, är kontroversiellt. Å ena sidan vill man inte stigmatisera kvinnor som inte beskriver några symtom. Å andra sidan är symtom som tyngdkänsla, vidhetskänsla, nedsatt känsel och luftpruttar vid samlag ibland vara svåra att verbalisera och kvinnan kan behöva hjälp med direkta frågor för att kunna beskriva sina besvär. En medelväg kan vara att berätta vilka fynd man gör och vad de kan korreleras till för symtom samtidigt som man understryker att det är vanligt och inte behöver ge några besvär.

Om det finns anatomiska defekter som påverkar funktionen i bäckenbotten kan i vissa fall rekonstruktiv kirurgi övervägas. Om det finns en allmän muskelsvaghet är bäckenbottenträning första åtgärden. Om det finns bra muskelkontroll och styrka men en synlig muskelfästesdefekt är bäckenbottenträning inte alltid av godo eftersom man kan få ont i den kompensatoriskt arbetande muskulaturen som är hel.

Efter en ofullständig diagnostiserad grad 2-skada eller om det inte funnits någon synlig skada men vävnaden brustit submuköst finner man en tunn perienalkropp (mindre än 2 cm anovaginalt mått). Symtomen är vidhetskänsla, svårigheter att knipa och så småningom tarmtömningssvårigheter [Rotstein 2022] Rekonstruktiv kirurgi där man återför de delade muskelfästena till ett gemensamt nav kan ge symtomlindring.

Om m bulbokavernosus fäste mot mellangården har brustit kan det hos vissa kvinnor leda till nedsatt stimulation av klitoris vid samlag. Att bygga upp mellangårdens muskelfästen kan teoretiskt minska symtomen men det vetenskapliga underlaget är svagt. Bulbokavernosusmuskeln ska inte sys ihop mot andra sidans muskel, då skapas en tröskel av hud framför slidöppningen.

En sk levatorskada, där puborektalismusklen lossat från sitt fäste mot symfysen helt eller delvis kan upplevas som djup vidhetskänsla, svårigheter att knipa, luftpruttande ur slidan samt tyngdkänsla och instabilitet i bäckenet. Här finns ingen bra kirurgisk teknik för att fästa avlöst muskel. I klinisk erfarenhet ser man dock att symtomen kan lindras om man korrigerar en samtidig mellangårdsdefekt.

Ett defektläkt klipp kan resutureras. För att åstadkomma god funktion behöver man ha en god kännedom om musklerna i området vars fästen alla är delade och behöver fästas mot mellangården. Rekonstruktiv kirurgi för funktionsstörningar i underlivet efter förlossning ska ingå i det offentliga sjukvårdsåtagandet.

70 % av kvinnorna är nöjda ett år efter rekonstruktiv kirurgi p.g.a. förlossningsskada. Vid operation ska anges vilka vävnader som är skadade för att uppföljning och registrering ska bli möjlig. Från 2020 finns diagnoskoder för sena skador, se vidare SFOGs Diagnoshandbok 2020 sidan 37.