Förklaringstexter till koderna är skrivna tabellerna i kursiv text.

Svenskt namn

Kod

Beskrivning

Första gradens bristning O70.0

Skada på huden i vulva, labiae eller vagina.

Behöver sutureras endast med ytliga suturer. Slidmynningens form är den samma som före förlossningen.

Andra gradens bristning O70.1 Skada på perineala muskler men inte ändtarmsmuskeln. Slidmynningens form är påverkad och bör återställas vid suturering. Vid isolerad vaginalbristning utan påverkan på perineum ska den beskrivas separat. Djup räknas vinkelrätt från vaginalväggens yta och till bristningens djupaste del. Längd räknas i hud/ slemhinneplanet.
 

O70.1a

Bristning av upp till halva perinealkroppen, kan innefatta ytlig vaginal bristning.

Bristningen omfattar upp till halva perinealkroppen. Det motsvaras av m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller fästena för dessa muskler. Kan innefatta mindre än 2 cm djup vaginalbristning.

 

O70.1b

 Bristning av mer än halva (inkl. hela) perinealkroppen, kan innefatta ytlig vaginal bristning.

Bristningen omfattar mer än halva perinealkroppen.   Det motsvaras av m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller fästena för dessa muskler. Kan innefatta mindre än 2 cm djup vaginalbristning.

  O70.1c

 Hela perinealkroppen utom sfinktrar och mer än 4 cm lång vaginalbristning

Bristningen i vagina är upp till 4 cm lång och når ej över spinae-nivå. Bristningen omfattar perinealkroppen, är upp till 4 cm lång samt är mer än 2 cm djup. Det motsvaras av m. bulbokavernosus, m. transversus perinei, m puboanalis, m pubovisceralis eller fästena för dessa muskler samt septum rektovaginale.

  O70.1d

Bristning av perinealkroppen, och djupare bristning som sträcker sig till övre delen av vagina

Bristningen omfattar perinealkroppen, är mer än 4 cm lång samt är mer än 2 cm djup. Det motsvaras av m. bulbokavernosus, m. transversus perinei, m puboanalis, m pubovisceralis eller fästena för dessa muskler samt septum rektovaginale.

  O70.1e Bristningen omfattar perinealkroppen och vagina men inte sfinktermusklerna, men kan inte klassificeras enligt ovan.
  O70.1f

Unilateral skada på m. levator ani

Skada på ena sidans m levator ani ventralt om perinealplanet.  M levator ani är fragmenterad eller avlöst från symfysen. Diagnosen kan användas ensam eller i kombination med annan bristningsdiagnos.

  O70.1g

Bilateral skada på m. levator ani

Skada på båda sidors m levator ani ventralt om perinealplanet.  M levator ani är fragmenterad eller avlöst från symfysen. Diagnosen kan användas ensam eller i kombination med annan bristningsdiagnos.

Isolerad vaginalruptur   O71.4  Perineum och sfinktrar hela, ej penetrerande ruptur av vaginalvägg högre upp
Isolerad fullväggsskada O71.8

Penetrerande fullväggskada mellan tarm och vagina ovanför sfinkterkomplexet.

Utesluter sfinkterruptur.

Tredje gradens bristning O70.2  Skada på perineum och analsfinkter
  O70.2C

 Mindre än 50 % av den externa sfinktern skadad.

Analkanalen har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av vävnad där en del utgörs av extern sfinkter.

  O70.2D

 Mer än 50 % av den externa sfinktern skadad.

Analkanalens runda form är påverkad men den interna sfinktern är hel

  O70.2E  Som ovan men med skada på den interna sfinktern. Endast analslemhinnan håller ihop analkanalen som förlorat sin rundhet.
  O70.2F

 Isolerad skada på den interna sfinktern

Den externa sfinktern är hel men det finns en ursparning i bakre slidväggen oralt om den där bara tarmvägg känns. Den interna sfinktern syns i kanterna och/eller med ultraljud. Klassas som sfinkterskada i Bristningsregistret

  O70.2X  Sfinkterruptur, ospecificerad- Om man inte kan ange vilka delar som är skadade
Fjärde gradens bristning O70.3

 Fullväggsskada genom perineum, analsfinktrar och tarmvägg i analkanalen som kan sträcka sig upp i rektum.

Skadan i huden fortsätter ovanför linea dentata där huden i anus öppning övergår i tarmslemhinna i analkanalen. Den interna sfinktern som börjar vid linea dentata är då delad.

Utesluter fullväggskada mellan tarm och vagina ovanför sfinkterkomplexet utan sfinkterruptur, O71.8  och skada på huden i perineum fram till linea dentata 

 

N81.8

Defektläkt skada av perineum, vagina, analsfinktrar och bäckenbottenmuskler 

Flera koder kan vara aktuella hos samma patient.

N81.8A            Defektläkt skada av upp till halva perinealkroppen
Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mer än en centimeter.

N81.8B            Defektläkt skada av mer än halva (inkl. hela) perinealkroppen
Skada omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mindre än eller en centimeter.

N81.8C            Defektläkt skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian

N81.8D            Defektläkt skada efter hög vaginalruptur omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian

N81.8E            Defektläkt perineotomi

N81.8F            Defektläkt analsfinkterskada, upp till halva externa sfinktern

N81.8G           Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva externa sfinktern

N81.8H            Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern

N81.8J             Defektläkt analsfinkterskada, isolerad internsfinkterskada

N81.8K            Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern samt rektalslemhinna

N81.8L             Unilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborektalis

N81.8M            Bilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborektalis

N81.8W           Annan specificerad gammal skada på bäckenbotten

N81.8X            Skada på bäckenbottens muskler och muskelfästen, ospecificerad

N89.8               Gammal skada i vagina
Innefattar: Ärrbildning och strikturer
Utesluter: Gammal skada som omfattar musklerna i bäckenbotten och rektovaginala fascian(N81.8C-D), rektovaginal fistel (N82.3)
  

N90.8               Gammal skada ytligt i vulva och perineum
Utesluter: Skada på muskler och muskelfästen i perineum (N81.8A, B, E)