De studier som gjorts om riskfaktorer för att få en bristning i samband med barnafödande baserar sig till största delen på risk för sfinkterskador. Riskfaktorerna för bristningar grad II har i stort sett visat sig vara de samma (5). Risken för levatorskador är fördubblad vid användande av yttre press- som inte ska användas.

De största riskfaktorerna för bristning är att förlossningen avslutas instrumentellt och att vara förstföderska samt hög födelsevikt hos barnet. Riskfaktorer kan klassificeras utifrån risk relaterat till kvinnan, till barnet och till obstetriska faktorer. Kvinnor utan kända riskfaktorer drabbas också av sfinkterskador. Det är möjligt att andra faktorer påverkar som exempelvis kvinnans vävnader och ärftliga faktorer.

En omföderska med en tidigare välsydd större bristning kan teoretiskt ha samma risk för bristning som en förstföderska men studier saknas ännu.

Beakta särskilt om kvinnan har flera riskfaktorer som kan samverka. 

Riskfaktorer relaterade till kvinnan:

 • Förstföderska
 • Ålder över fyrtio år
 • Könsstympad kvinna
 • Tidigare kejsarsnitt, första vaginala förlossningen
 • Tidigare sfinkterskada
 • Bristande kommunikation  
 • Kort perineum

Riskfaktorer relaterade till barnet:

 • Hög födelsevikt >4000 g
 • Avvikande bjudning: vidöppen hjässbjudning
 • Stort huvudomfång

Riskfaktorer relaterade till förlossningen

 • Förlossning som avslutas med sugklocka
 • Värkstimulerande dropp
 • Utdrivningsskede > 60 min
 • Yttre press, Kristellers manöver
 • Förlossning som avslutas med tång

Värkstimulering

Värkstimulerande dropp är vanligt förekommande framförallt hos förstföderskor och har visat sig vara en riskfaktor för sfinkterskador (6). Under utdrivningsskedet kan det vara svårt att utvärdera effekten av en höjning av droppet. Vid god progress under krystskedet kan man med fördel prova att antingen stänga av droppet helt eller halvera dosen. Det är viktigt att tänka på att kombinationseffekter kan uppstå vid byte av förlossningsställning och samtidig höjning av droppet. Generellt ska man vara försiktig med att göra fler åtgärder som påskyndar förloppet samtidigt.