Bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning är vanligt förekommande, särskilt hos förstföderskor. Officiell statistik över andelen kvinnor som får bristningar i slemhinna och/eller perineum (grad 1 eller 2) saknas i Sverige.

Prevalensen av grad 2 bristningar varierar i olika studier. Det kan bero på olika förekomst men också beroende på olika klassificering. Utifrån Sultans klassificering som antagits bland annat av RCOG (1) men även internationellt innefattar en andra gradens bristning endast muskler i perinealkroppen (ej externa sfinktern). Det innebär att vaginala bristningar i studier ofta redovisas för sig eller ingår i grad 1 bristningar (2, 3). Andra studier rapporterar bristningar där alla skador i vagina och perineum inklusive sfinkterskador ingår (4). En nyligen genomförd svensk studie där man klassificerat djupare vaginalbristningar som andra gradens bristningar visade på en förekomst på 78% (5). Allt som allt innebär detta att rapporterad förekomst av andra gradens bristningar kan variera mellan 37-78%. I avsnittet om klassificering har en förfining av begreppet grad 2 bristning utarbetats vilket kan vara av värde för vården framöver.

 

 

Referenser

  1. Fernando RJ, Sultan AH, Freeman RM et al. The Management of Third- and Fourth-Degree Perineal Tears
    https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg29/2015
    https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-29.pdf.
  2. Samuelsson E, Ladfors L, Lindblom BG et al. A prospective observational study on tears during vaginal delivery: occurrences and risk factors. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2002;81(1):44-9.
  3. McCandlish R, Bowler U, van Asten H et al. A randomised controlled trial of care of the perineum during second stage of normal labour. British journal of obstetrics and gynaecology. 1998;105(12):1262-72.
  4. Aabakke AJ, Willer H, Krebs L. The effect of maneuvers for shoulder delivery on perineal trauma: a randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 2016;95(9):1070-7.
  5. Edqvist M, Hildingsson I, Mollberg M et al. Midwives' Management during the Second Stage of Labor in Relation to Second-Degree Tears-An Experimental Study. Birth (Berkeley, Calif). 2016.