Bakom backenbottenutbildning.se står Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF).

Materialet har sammanställts av:

SFOG: Eva Uustal (gynekolog), Marie Bolin (obstetriker), Monica Orrskog (obstetriker) och Gunilla Tegerstedt (gynekolog)

SBF: Malin Edqvist, Ann Olsson och Marianne Weichselbraun (alla barnmorskor)

 

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

Löf

 

Bäckenbottenutbildningen har sitt ursprung i Säker Förlossningsvård, ett projekt vars första omgång syftade till att minska förlossningsskador på barn. I projektets andra omgång innefattades även skador på mamman, främst då bäckenbottenskador. Den modell projektet använder bygger på icke-normerande självvärdering, extern granskning/peer-review, åtgärder samt uppföljning.

För mer information: www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-forlossningsvard/


Inför projektet togs fram revisionsfrågor rörande bäckenbottenskador, vilka tillställdes Sveriges samtliga förlossningskliniker:

  1. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada förebyggs?
  2. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada diagnosticeras?
  3. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada behandlas på rätt sätt?
  4. Hur säkerställer ni att kvinnan informeras om sin bäckenbottenskada?
  5. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada följs upp i mödrahälsovården?
  6. Hur säkerställer ni att långsiktiga resultat efter bäckenbottenskada följs upp?

Samtliga frågor hade underfrågorna: Vilka rutiner/riktlinjer har ni? Hur skapar ni förutsättningar för att de ska efterlevas? Hur mäter/kontrollerar ni graden av efterlevnad? Vilka idéer har ni om åtgärder/förbättringar? Författargruppens gemensamma uppfattning om bästa praxis och flera goda exempel ur revisionen har utgjort grunden för utbildningsprogrammet. Innehåll i texter och rekommendationer har skrivits av och diskuterats i författargruppen.

Parallellt har två systematiska litteraturgenomgångar gjorts under ledning av SBU. I arbetet har medlemmar av författargruppen och andra kollegor deltagit. Resultatet presenteras i två separata SBU-rapporter [1, 2]. Evidensläget är allmänt sparsamt, vilket har gjort det nödvändigt att använda konsensusmetoder för att skapa rekommendationer och instruktioner .De textavsnitt i detta program som grundar sig på specifika vetenskapliga texter är markerade med referenssiffra och referenserna finns i varje avsnitt.

För att skapa konsensus har använts en metod som kombinerat element ur Nominal Group Technique, RAND/UCLA Appropriateness Method, Delphi och National Institute of Health´s Consensus Development Conference [3]. Länk till ett utkast till texten och rekommendationerna har skickats för granskning till nyckelgrupper av läkare och barnmorskor i Sverige. De har fått värdera rekommendationerna via en webenkät i SFOG:s regi. Enkätresultatet ligger till grund för rekommendationerna.

 

Referenser:

  1. SBU-rapport 249. Analsfinkterskador vid förlossning. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-forlossning/
  2. SBU-rapport 250. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/behandling-av-forlossningsskador-som-uppkommit-vid-vaginal-forlossning--en-kartlaggning-av-systematiska-oversikter/
  3. Nair R, Aggarwal R, Khanna D. Methods of Formal Consensus in Classification/Diagnostic Criteria and Guideline Development. Semin Arthritis Rheum 2011; 41(2): 95–105